Algemeen reglement op de Spelen en Wedstrijden van Standard de Liège

Inleiding – Voorwerp van dit reglement

Dit reglement vaardigt de algemene regels uit die van toepassing zijn op de wedstrijden georganiseerd door Standard de Liège, meer bepaald op de sociale netwerken via de officiële pagina’s van de club. Indien er eventueel bijzondere voorwaarden bestaan met betrekking tot een wedstrijd, zullen deze melding maken van dit algemeen reglement en zullen, in voorkomend geval, afwijken van deze algemene voorwaarden.

1. Deelnamecriteria

De wedstrijden zijn toegankelijk voor elke meerderjarige persoon woonachtig in België op het ogenblik van de wedstrijd. In het bijzonder geval dat minderjarige personen uitgenodigd worden om deel te nemen aan wedstrijden, zullen zij dit doen onder de verantwoordelijkheid van een volwassene maar nooit voor kansspelen.

2. Beschrijving van de modaliteiten van deelname en selectie van de winnaars

Er zijn verschillende manieren van deelname mogelijk :

  • Vaste telefoon/gsm
  • SMS-Voice deposit
  • Internet/sociaal netwerk/Newsletter
  • Brief
  • Official App van Standard de Liège

In het algemeen, zijn verschillende selectiemethodes de meest voorkomende :

Ingeval van deelname via sms of via een eenvoudig deelnameformulier op internet, kondigt de deelnemer zijn deelname aan de wedstrijd aan via het versturen van een sms of een eenvoudig internetformulier. De winnaar wordt geselecteerd tussen de ontvangen sms’en of formulieren, volgens een vooraf bepaald algoritme. Naargelang de specifieke kenmerken van het spel, kan het algoritme één of meerdere winnaar(s) bepalen op het einde van het spel, een bepaald aantal winnaars per dag bepalen of automatisch op gezette tijd een winnaar bepalen in functie van het aantal ontvangen sms’en (bijvoorbeeld een winnaar om de X ontvangen sms’en).

Ingeval van deelname via aanvraag-sms : de deelnemer maakt zijn wens kenbaar om deel te nemen aan de wedstrijd door het versturen van een aanvraag-sms. Een of meerdere kandidaten worden geselecteerd tussen de ontvangen sms’en, volgens een vooraf bepaald algoritme en/of op basis van de motieven uitgedrukt bij de aanvraag in het bericht, enkel de media beslissen ter zake. Deze kandidaat/kandidaten antwoordt/antwoorden vervolgens op één of meerdere gestelde vragen in het kader van de operatie, de winnaar of de winnaars worden vervolgens bepaald in functie van de gegeven antwoorden en van het bijzondere mechanisme van de wedstrijd (één eindcadeau of een cadeau mogelijk per kandidaat, …). Een bijkomende vraag kan gesteld worden om de eventuele ex aequo’s te onderscheiden.

Ingeval van deelname via een deelnameformulier op internet met antwoord(en) op één of meerdere vragen : de deelnemer die aan de wedstrijd wenst deel te nemen wordt uitgenodigd om te antwoorden op een formulier met x vragen, de beste score bepaalt de winnaar. Een bijkomende vraag kan gesteld worden om de eventuele ex aequo’s te onderscheiden.

Ingeval van deelname via een aanvraagformulier op het internet : de deelnemer maakt zijn wens kenbaar om aan de wedstrijd deel te nemen door het versturen van een aanvraagformulier op het internet. Eén of meerdere kandidaten worden geselecteerd tussen de ontvangen formulieren, op basis van de door de kandidaat uitgedrukte motieven (originaliteit van het bericht, van de situatie,…) enkel de media beslissen ter zake.

Voor deelnames aan wedstrijden via de mobiele applicatie : degene die aan de wedstrijd wil deelnemen zal een vragenlijst van een x aantal vragen moeten beantwoorden. Nadien wordt de winnaar bepaald op basis van de beste score. Bij een ex aequo zal de persoon die het snelste het juiste antwoord heeft gegeven, winnen. Als er dan nog steeds sprake is van een gelijke stand, geldt de deelname die het eerst is binnengekomen.

In essentie, en ongeacht de vereiste methode van deelname en selectie, behoudt Standard de Liège zich het recht voor een bijkomende selectie uit te voeren tussen de winnaars op basis van hun motivatie en hun onmiddellijke beschikbaarheid in functie van de specifieke kenmerken van de wedstrijd. Aldus, behoudt Standard de Liège zich het recht voor om de geschiktheid van de kandidaten te verifiëren op grond van een reeks voorwaarden (beschikbaarheid voor de winst, persoonlijk profiel, enz.)

De beslissing van STANDARD DE LIEGE omtrent de bepaling van de winnaar is onherroepelijk en definitief. De deelnemers zijn zich er dus volkomen van bewust en aanvaarden dat de mogelijkheid om een prijs te winnen afhangt van hun snelheid en hun intellectuele capaciteit om te antwoorden op de gestelde vragen.

Tenslotte, na identificatie van de aldus bepaalde winnaar, kan deze nog uitgesloten worden op basis van het tijdscriterium tussen twee winnende deelnames opgelegd door Standard de Liège (zie punt 6 van dit reglement).

3. Data en duur van de wedstrijd

De data zullen geval per geval worden bepaald.

4. Prijzen

Voor elke operatie, worden de te winnen prijzen duidelijk voorgesteld. In geen geval, kan de prijs het voorwerp uitmaken van een financiële tegenprestatie noch geruild worden tegen andere voorwerpen of prestaties welke hun waarde ook moge zijn. Wanneer de winnaar zijn prijs niet in bezit wenste te nemen of niet in bezit kon nemen, zal hij op geen enkele compensatie recht hebben. De overhandigde prijs is op naam en kan niet aan een derde worden overgedragen.

5. Modaliteiten van verwittiging van de winnaar en afhaling van de prijs

De deelnemers aan de wedstrijd erkennen dat zij ervan gediskwalificeerd kunnen worden wanneer de verantwoordelijke teams, op welke communicatiewijze dan ook, niet met hen in contact kunnen komen, met inbegrip vanaf de eerste oproep zonder antwoord.

Ingeval van deelname via internet, erkennen de deelnemers aan de wedstrijden eveneens dat zij gediskwalificeerd kunnen worden wanneer zij niet op een mail antwoorden afkomstig van de verantwoordelijke teams binnen een termijn van 24 uur.

De winnaars zullen hun prijs ontvangen via Taxipost of koerier of op een andere wijze bepaald voor elk specifiek spel. De besteldienst laat, wanneer hij de prijs niet kan overhandigen, een kennisgeving achter met vermelding van zijn gegevens opdat de winnaar zich rechtstreeks met hem in verbinding kan stellen om een nieuwe afgifte overeen te komen. In het geval de winnaar geen gevolg geeft aan deze kennisgeving binnen de vastgestelde termijn volgend op de eerste datum dat de besteldienst is langs geweest, wordt/worden de gewonnen prijs of prijzen terug eigendom van Standard de Liège.

Eens geleverd, valt de winst of de prijs onder de volledige verantwoordelijkheid van de winnaar. Elk verlies of elke retour alsook de eraan verbonden kosten zullen niet door Standard de Liège ten laste genomen worden.

Standard de Liège behoudt zich eveneens het recht voor de prijs/prijzen persoonlijk te overhandigen aan de winnaars.

6. Specifieke beperkingen

Het personeel van Standard de Liège, hun eventuele onderaannemers voor de wedstrijd en hun reclamebureaus, kunnen niet deelnemen aan door Standard de Liège georganiseerde wedstrijden, hetzij persoonlijk of door tussenkomst van leden van hun gezin of samenwonenden onder hun dak.

De deelname van elke minderjarige zal onderworpen worden aan het schriftelijke en voorafgaande akkoord van een ouder of van een persoon van wie de minderjarige afhankelijk is.

In geval van beëindiging van de activiteit van de derde onderneming die de prijs aanbiedt vóór de levering ervan, behoudt Standard de Liège zich het recht voor de wedstrijd te annuleren of de prijs ervan te wijzigen. In dit geval, kan Standard de Liège niet verantwoordelijk gesteld worden zowel ten opzichte van de deelnemers als ten opzichte van de winnaar.

Wanneer de wedstrijd betrekking heeft op een evenement (beurs, spektakel, concert,…) waarvoor de prijs bestaat uit één toegang of meerdere toegangen ertoe, in het geval van een beslissing van de organisatoren van het evenement of van de autoriteiten deze om welke reden dan ook vooraf te annuleren of de dag van het evenement, kan Standard de Liège niet verantwoordelijk gesteld worden zowel ten opzichte van de deelnemers als ten opzichte van de winnaar(s). De gewonnen toegangen voor een geannuleerd evenement kunnen op geen enkele wijze gecompenseerd worden.

Elke effectief gewonnen winst brengt automatisch de onmogelijkheid met zich mee om een andere winst te winnen van Standard de Liège en dit, voor een duur van minimum twee maanden, voor die winnaar en dat lid van zijn familie of samenwonende onder zijn dak. Tenzij anders bepaald, is één deelname per persoon toegestaan. Ingeval van een veelheid van deelnames, zal de chronologisch gerealiseerde deelname als zijnde de eerste de enige die in overweging zal genomen worden.

Elke deelname die geacht wordt een vermoeden van fraude te zijn zal eveneens als nietig aanzien worden. Kan meer bepaald een vermoeden van fraude met zich meebrengen: manipulatie van computergegevens in samenhang met de wedstrijd en de aanwezigheid van winsten tussen nabije postadressen. In deze laatste gevallen, zal Standard de Liège zich het recht voorbehouden de van fraude verdachte persoon of personen te diskwalificeren en/of de wedstrijd te annuleren, onverminderd de betrokkenheid van de verantwoordelijkheid van de fraudeur(s).

Alle onvolledige, onleesbare of onjuiste gegevens zullen als nietig aanzien worden en zullen de annulering van de deelname aan de Wedstrijd tot gevolg hebben. STANDARD DE LIEGE kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor onleesbare antwoorden en/of het verlies van e-mails verstuurd door de deelnemers. STANDARD DE LIEGE kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de niet-beschikbaarheid van haar website, voor problemen met de servers of postproblemen, voor elk technisch mankement met betrekking tot de Newsletter Rouches Inside alsook voor andere evenementen los van de wil van de organisatoren.

7. Modaliteiten met betrekking tot klachten en verzoeken om informatie

Elke betwisting of klacht met betrekking tot wedstrijden dienen per aangetekend schrijven verstuurd te worden aan S.A. STANDARD DE LIEGE, Rue de la Centrale 2, 4000 Sclessin.

Standard de Liège zal op de verzoeken met betrekking tot wedstrijden antwoorden op het volgende adres: webservices@standard.be

8. Controle van de wedstrijd

De wedstrijden staan in het algemeen onder het toezicht van de dienst wedstrijden van Standard de Liège en in het bijzonder, indien de wet dit opdringt in functie van de belangrijkheid van de prijs, onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder.

9. Toetredingsformule en mededeling van het wedstrijdreglement

Het feit van deelname aan de wedstrijden van Standard de Liège impliceert de toetreding tot dit reglement.

Dit reglement wordt aan elke persoon die er schriftelijk om verzoekt medegedeeld. Deze wordt tevens bekendgemaakt op de website van Standard de Liège toegankelijk via de volgende link : standard.be

10. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de deelnemers (naam, adres en telefoonnummer van de deelnemers) zullen verwerkt worden in overeenstemming met het Handvest privéleven die men raadzaam dient te raadplegen op haar website. Overeenkomstig de Verordening EU nr. 2016/679, en overeenkomstig de procedure omschreven in het Handvest privéleven, beschikt de deelnemer op elk ogenblik, over de mogelijkheid om zijn rechten op toegang, rechtzetting, bezwaar, beperking, vernietiging en overdraagbaarheid uit te oefenen. Voor elk verzoek betreffende de bescherming van zijn persoonsgegevens, kan de deelnemer een e-mail versturen aan dataprotection@standard.be of aan het volgende postadres: Rue de la Centrale 2, 4000 Sclessin.

De winnaar aanvaardt toe te stemmen in diverse reclamecampagnes, meer bepaald door interviews, beeldopnames en vermeldingen van zijn naam meer bepaald te publiceren in de geschreven en audiovisuele pers en op internet.

11. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Dit reglement wordt geregeerd door de Belgische wet.

Ingeval van een blijvende onenigheid over de toepassing en/of de interpretatie van dit reglement, en bij gebreke aan een minnelijk akkoord, zullen alle geschillen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Luik.