Juridische Informatie Webservices

Geldig vanaf 01/03/2019

1. Inleiding

De naamloze vennootschap naar Belgisch recht Standard de Liège, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is Rue de la Centrale, 2 te 4000 SCLESSIN, geregistreerd onder KBO nr. 0433.255.448 (hierna afgekort als 'SDL') biedt, in de gebruiksvoorwaarden die gedefinieerd zijn in deze juridische informatie (hierna de 'juridische informatie'), webservices, bestaande uit een website, met inbegrip van e-shop, toegankelijk via de websites www.standard.be en fanshop.standard, een mobiele applicatie « Officiële toepassing van Standard Luik », evenals een Facebook-pagina en een Twitter-account "@Standard_RSCL" (hierna de 'webservices') aan.

De persoon belast met het beheer van webservices is Mevr. Henry. Ze kan als volgt worden gecontacteerd: webservices@standard.be

Hebt u opmerkingen of suggesties, aarzel niet om ze haar door te geven.

De websites www.standard.be en fanshop.standard worden gehost door DJMWEB (contact : de Heer Domi Maes), die eveneens verantwoordelijk is voor het technisch onderhoud. De mobiele applicatie wordt onderhouden door DJMWEB (contact : de Heer Domi Maes).

2. Toepassingsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder SDL de toegang tot en het gebruik van de webservices toestaat.

Ze zijn van toepassing op iedere persoon die gebruik maakt van de webservices in welke hoedanigheid dan ook (hierna genoemd de « gebruiker »). Ze worden aangevuld door onze Privacy Policy. Online aankopen zijn onderworpen aan onze voorwaarden voor online . De wedstrijden aangeboden door SDL in het kader van de webservices worden beheerd door een reglement dat hier  beschikbaar is.

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke juridische informatie betreffende de toegang, het bezoek en het gebruik van de webservices. Wij nodigen u uit om deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat u de webservices van SDL gebruikt.

Door gebruik te maken van de webservies, op welk medium en in welke hoedanigheid dan ook, erkent u deze voorwaarden te hebben gelezen en uitdrukkelijk in te stemmen met de inhoud, zonder enig voorbehoud.

3. Aansprakelijkheid van SDL

3.1. Het gebruikmaken van de webdiensten en informatie door SDL ter beschikking gesteld, vallen onder de eigen aansprakelijkheid van de gebruiker.

3.2. SDL besteedt de uiterste zorg aan de kwaliteit van de webservices.

SDL stelt alles in het werk om accurate informatie en updates te leveren en eventuele fouten binnen de kortst mogelijke tijd te corrigeren, van zodra deze fouten onder de aandacht werden gebracht.

Desondanks kan SDL niet garanderen dat de webservices op elk moment en onder eender welke omstandigheid toegankelijk zijn en vrij zijn van elke onnauwkeurigheid. SDL is daarom niet aansprakelijk voor ongemakken of schade die de gebruiker kan lijden als gevolg van valse, onjuiste of ontbrekende informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid in de informatie door SDL geleverd in het kader van webservices, noch voor informatie over de webservices die ter beschikking worden gesteld door derde partijen, bijvoorbeeld op de website van een derde partij waarnaar verwezen zou worden.

3.3. Ook hyperlinks gepubliceerd door SDL in het kader van de webservices, reclame voor derden of producten en diensten aangeboden door derden zijn op geen enkele manier bindend voor de aansprakelijkheid van SDL. SDL garandeert dus op geen enkele manier de kwaliteit van de informatie waarnaar de hyperlinks op de website leiden; zij is eveneens niet aansprakelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving door deze websites. De eigenaars van de websites waarnaar deze koppelingen de gebruiker verwijzen, zijn zelf aansprakelijk voor hun inhoud.

Toegang tot deze sites gebeurt op eigen risico van de gebruiker, die verklaart op de hoogte te zijn dat hij onderworpen kan worden aan andere gebruiksvoorwaarden of andere bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in het algemeen aan andere regels dan deze die van toepassing zijn op de webservices van SDL. De gebruiker verbindt zich ertoe, indien nodig, om te voldoen aan de voorwaarden voor toegang en gebruik van deze websites.

3.4. SDL is ook niet aansprakelijk voor hyperlinks die vanop websites van derden verwijzen naar de webservices van SDL, noch voor de inhoud van deze sites die SDL niet verifieert en niet tot de hare maakt.

3.5. De gebruiker gaat er verder mee akkoord dat het downloaden van informatie van de webservices en het gebruik ervan valt onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij is uitsluitend zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan zijn computer en het mogelijke verlies van gegevens die het gevolg zijn van het downloaden of het gebruiken van deze informatie.

3.6. SDL is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt bij de overdracht, naar aanleiding van het verstrekken van webservices, door een virus ondanks alle beschermingsmaatregelen die hiervoor getroffen worden. SDL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit verband, in het bijzonder als de overdracht van virussen gebeurt na het afsluiten van de communicatielijnen of verbindingsproblemen, door onbevoegde toegang tot de site van een derde partij en de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien of in geval van overmacht.

De gebruiker draagt echter zelf de volledige aansprakelijkheid voor een aangepaste bescherming van zijn computerapparatuur en neemt de nodige voorzorgsmaatregelen voor de beveiliging en voor een back-up van zijn gegevens.

3.7. Gebruikers zijn zelf aansprakelijk voor eventuele schade die zij toebrengen aan andere gebruikers of aan derden als gevolg van het gebruik van webservices. Behoudens grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van haar kant, is SDL niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard dan ook (met inbegrip van verlies van winst, de kosten voor het verwerven van een gelijkwaardige dienst of product of verlies van opportuniteit) veroorzaakt aan de gebruiker of aan derden door een andere gebruiker na het gebruik van Web Services of de onmogelijkheid om ze te gebruiken, om welke reden dan ook.

3.8. In ieder geval is de aansprakelijkheid van SDL voor onvoorziene of onrechtstreekse schade, inclusief maar niet beperkt tot het verlies van winsten, imago, verwachte besparingen, cliënteel of gegevens, uitgesloten.

4. Voorwaarden voor toegang en gebruik van webservices

4.1. De gebruiker verbindt er zich in het bijzonder toe:

 • De webservices te gebruiken overeenkomstig de wet, met inbegrip van de wet van 21 December 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden en de bepalingen van deze wettelijke informaties, aan het Reglement van inwendige orde van SDL, aan het privacybeleid en, voor zover nodig, aan de algemene voorwaarden E-shop/E-ticketing en aan het SDL-wedstrijdreglement; Hij verbindt er zich ook toe de webservices te gebruiken als een goede huisvader;
 • Tijdens elk gebruik van de webservices informatie te verstrekken die correct en nauwkeurig is;
 • Niet te proberen wijzigingen aan te brengen, of wijzigingen aanbrengen, aan de informatie en de diensten aangeboden door SDL in het kader van de webservices, zonder voorafgaande toestemming van SDL, en in het bijzonder geen gegevens toe te voegen, van welke aard dan ook, op de verschillende media die door SDL worden gebruikt voor het aanbieden van hun webservices, zoals andere websites, applicaties, logo’s, foto’s of andere gegevens, noch om hyperlinks te creëren of verbindingen met andere websites of applicaties te maken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van SDL;
 • Zich te onthouden van elke actie die rechtstreeks of onrechtstreeks storingen of onbeschikbaarheid (tijdelijk of permanent) van de webservices veroorzaken;
 • Zich te onthouden van het reproduceren of communiceren, zonder toestemming van SDL, op welk medium dan ook, van de volledige of gedeeltelijke informatie verstrekt door SDL in het kader van de webservices, evenals de webservices zelf;
 • SDL en/of derden te vergoeden voor de schade die deze zouden lijden ten gevolge van een onwettig gebruik, niet conform aan de huidige wettelijke informaties, of een wederrechtelijk gebruik van de webservices.

4.2. Bovendien, bij niet-naleving door de gebruiker van de wet, van de huidige wettelijke informaties, de algemene verkoopsvoorwaarden, het wedstrijdreglement of de Privacy Policy, heeft SDL het recht de gebruiker de toegang tot de webservices op te schorten of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder nadeel aan alle andere verhaalmiddelen.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1. De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn dat SDL de enige eigenaar is van alle intellectuele eigendomsrechten, rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd aan de webservices en de informatie die door SDL verstrekt wordt in het kader van de webservices en in het bijzonder van alle elementen waaruit ze samengesteld zijn, met inbegrip van maar zonder beperking, de structuur van de databases, hun inhoud, de logo’s, de teksten, afbeeldingen, geluiden, merken, zelfs de interfaces, de lay-out en de computerprogramma’s waar de webservices beroep op doen.

De gebruiker verbindt zich ertoe om niets te ondernemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, dat afbreuk zou doen aan de intellectuele eigendomsrechten van SDL of dat het gebruik ervan door SDL zou verstoren.

Geen enkel recht van welke aard ook wordt verleend of in licentie gegeven aan de gebruiker vanwege de toegang of het gebruik van de webservices.

Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, communicatie, extractie en/of hergebruik van het geheel of zelfs van een klein deel van de informatie van de webservices of van de webservices zelf, of van alle elementen die er deel van uitmaken, onder welke vorm of op welk medium dan ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SDL. Hetzelfde geldt voor iedere aanpassing, wijziging, integratie, vertaling, commercialisatie, gedeeltelijk of integraal, op welke wijze of op welk medium dan ook, van de webservices en de elementen die er deel van uitmaken met inbegrip van de huidige juridische informatie de algemene verkoopsvoorwaarden van SDL, de Privacy policy en het wedstrijdreglement van SDL.

Het is de gebruiker alleen toegestaan toegang te krijgen tot de webservices, de inhoud te raadplegen en de webservices te gebruiken in overeenstemming met de huidige wettelijke informatie, met de algemene verkoopsvoorwaarden van SDL, met het wedstrijdreglement van SDL en met haar Privacy Policy.

5.2. SDL stemt in met de aanmaak van surface links (surface linking) die doorverwijzen naar de webservices, enkel en alleen als de homepagina daarbij exclusief vermeld wordt en als het logo daarin niet verwerkt wordt, met uitzondering van elk ander type links. Daarom verbiedt SDL, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord, elke link of technische maatregel zoals deep linking, frames of inlines met als doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, de volledige of gedeeltelijke reproductie met behulp van de webservices van SDL te gebruiken.

5.3. De gebruiker verleent aan SDL een definitief, onherroepelijk en kosteloos gebruiksrecht op alle informatie, gegevens, teksten of afbeeldingen die aan SDL gecommuniceerd worden in het kader van gebruik van de webservices door de gebruiker. Dit gebruiksrecht wordt gegeven voor heel de wereld.

6. Beschikbaarheid van webservices

SDL zet alle redelijke middelen in om de veiligheid van de webservices en de beschikbaarheid te verzekeren, onafgebroken, 7 dagen op 7 en 24 uur op 24, en om het ongemak dat veroorzaakt wordt door technische fouten of schadelijke handelingen door derden, zoveel mogelijk te beperken.

De gebruiker ontheft SDL van elke aansprakelijkheid in het geval van onbeschikbaarheid van de webservices, storingen, fouten, bugs, incidenten of problemen van elke aard dan ook, als gevolg van een kwaadwillige handeling van een derde partij of elk gebruik van de webservices door de gebruiker en informatie die werd gepubliceerd of die verdeeld wordt via gelinkte websites.

SDL kan niet uitsluiten dat omwille van technische redenen de toegang of het gebruik van de webservices tijdelijk onderbroken wordt. Onverminderd de bepalingen in artikel 4, behoudt SDL zich ook het recht voor op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de site te onderbreken voor het uitvoeren van onderhoud of updates. Ook in dit geval wijst SDL elke aansprakelijkheid voor schade in het geval van dergelijke onderbreking, af.

7. Wijziging van Web services en voorwaarden voor het gebruik

SDL behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie en de gepubliceerde tarieven, op welk medium dan ook, door SDL in het kader van het aanbieden van web services, aan te passen of te verwijderen.

Deze wettelijke informatie kan ook worden bijgewerkt op dezelfde manier als de algemene verkoopsvoorwaarden, het wedstrijdreglement en de Privacy Policy. Het geheel van deze voorwaarden is van toepassing tijdens de sessie waarin de gebruiker de webservices van SDL gebruikt. SDL zal de gebruiker informeren over elke wijziging van deze voorwaarden door vermelding van de datum van de laatste aanpassing, evenals de laatste beschikbare versie, op de media van de webservices.

De wettelijke informatie, de algemene verkoopsvoorwaarden, het wedstrijdreglement en de Privacy Policy die van toepassing zijn gedurende de sessie waarin de gebruiker de webservices gebruikt, zijn in ieder geval deze die ter beschikking zijn op het ogenblik dat de gebruiker toegang heeft tot de webservices.

8. Bescherming van de gegevens van de persoonlijke levenssfeer

Wij besteden de grootste zorg aan de bescherming van de persoonlijke gegevens die u ons mededeelt. U vindt hier, ons reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

9. Diversen

9.1. De nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze wettelijke informatie doet geen afbreuk aan de geldigheid, de toepasbaarheid en het bindend karakter van de overige bepalingen. Indien één of meerdere bepalingen ongeldig worden verklaard op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, zal de kracht en de draagwijdte van de andere bepalingen intact blijven. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe, die zoveel mogelijk initiële objectieven van de ongeldige bepaling zal omvatten.

9.2. Het gebruik van de webservices van SDL, de wettelijke informatie, de algemene verkoopsvoorwaarden, het wedstrijdreglement en de Privacy Policy zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik zijn bevoegd inzake elk geschil betreffende de vorming, de interpretatie en de tenuitvoerlegging van de huidige voorwaarden.

10. Cashless systeem

10.1. Een betalingssysteem met (enkel) de kaart is van toepassing in het stadion.
10.2. De betaling van drank en snacks met jetons is niet meer mogelijk. De RFID-kaart is het nieuwe betalingssysteem.
10.3. Consumptiekaart voor drank & snacks = RFID-kaart

10.4. Jetons 

 • Vanaf juli 2018 zal er geen enkele jeton meer aanvaard worden in het stadion als betalingsmiddel voor de catering (drank & snacks).
 • Zwarte jetons mogen teruggebracht worden naar het stadion zodat hun waarde kan overgezet worden naar het nieuw betalingsmiddel : de member card.
 • Rode jetons zijn niet meer geldig en worden niet meer geaccepteerd sinds het seizoen 2016/2017.

10.5. Consumptiekaart

 • Vanaf juli 2018 wordt de RFID-kaart het nieuwe betalingsmiddel in het stadion voor de catering.
 • De RFID-kaart kan online opgeladen worden via de herlaadplatforms: https://cashless.standard.be en de Standard app en ook op matchdagen, maar enkel cash en in beperkte zones in elke tribune.
 • Geen enkele Red Card zal aangemaakt kunnen worden op matchdagen in de herlaadpunten. Er kan wel een consumptiekaart voor één dag (Grey Card) aangevraagd worden aan onze oplaadpunten (bij de hostessen) door 2 € te betalen.

Deze consumptiekaart kan niet herladen worden online. Het opgeladen bedrag op deze kaart kan niet doorgestort worden naar een andere kaart en het saldo wordt ook niet terugbetaald. 

 • In geval van diefstal of verlies van een RFID-kaart, kan het bedrag niet overgezet worden naar een andere kaart op wedstrijddagen.
 • Een aanvraag moet opgestuurd worden per mail naar cashless@standard.be. De aanvraag zal binnen 8 dagen behandeld worden.
 • Een geldoverdracht of een terugbetaling is niet mogelijk met een Grey Card.

11. Ons contacteren ?

Wij stellen alles in het werk om misverstanden, klachten, technische of operationele problemen met betrekking tot de website of de kwaliteit van de inhoud binnen een redelijke termijn en binnen de grenzen van onze gebruiksvoorwaarden op te lossen.

Indien u verdere uitleg wenst of enige verduidelijking met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, niets is eenvoudiger…

Email : webservices@standard.be