Bijzondere voorwaarden E-ticketing en Fanshop

Bijzondere voorwaarden E-ticketing

Van kracht vanaf 01/03/2019

Algemeenheden

1.1 Deze bijzondere voorwaarden regelen de onlineverkopen van individuele toegangskaarten, abonnementen en parkeerplaatsen afgesloten tussen NV STANDARD DE LIEGE, met maatschappelijke zetel gevestigd Rue de la Centrale, 2 te 4000 LUIK, ingeschreven in de KBO onder nummer 0433.255.448 (hierna afgekort als « SDL ») en haar klanten via het platform e-ticketing van SDL (hierna « Toegangskaarten »).

De onlineverkopen worden uitsluitend geregeld door deze bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden van SDL, die van toepassing blijven, als aanvulling, voor zover de bijzondere voorwaarden er niet van afwijken, alsook door het Reglement van inwendige orde https://standard.be/fr/reglement-dordre-interieur en, meer in het algemeen, de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden. Deze voorwaarden (hierna de « Verkoopvoorwaarden ») zijn beschikbaar op het platform « e-ticketing » van SDL https://standard.tickethour.be.Deze hebben voorrang op alle andere algemene aan- of verkoopvoorwaarden.

1.2 SDL kan op de volgende wijze gecontacteerd worden :

2. Sluiting van het contract

2.1 Het contract komt tot stand door de ontvangst door SDL van een bestelling gedaan en gevalideerd door de klant na afloop van het bestelproces door SDL ter beschikking gesteld van de klant via het online platform « e-ticketing », voor zover de bestelling door SDL aan de klant werd bevestigd door het versturen van een bevestiging van de bestelling per e-mail aan het e-mailadres medegedeeld door de klant op het ogenblik van zijn inschrijving in het systeem « Member Card ».

De bestelprocessen bevatten de volgende technische fases :

 • Log In
 • Keuze van de match
 • Keuze van de match
 • Validatie en betaling

Bij de bestelling van toegangskaarten, abonnementen en parkeerplaatsen bij SDL, erkent de klant gehouden te zijn door de verbintenissen vervat in deze Verkoopvoorwaarden, het Reglement van inwendige orde van SDL en door de bepalingen van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden ; hij erkent er kennis van genomen te hebben, dat hij deze aanvaardt en afziet de afdwingbaarheid ervan te betwisten.

2.2 SDL is gemachtigd de uitvoering van het contract op te schorten tot de effectieve ontvangst van de integrale betaling van de bestelling door de klant.

Wanneer de betaling niet gevalideerd is uiterlijk een uur na de bestelling, behoudt SDL zich het recht voor om de plaatsen die het voorwerp uitmaakten van de bestelling opnieuw te commercialiseren.

De Klant kan geen enkel verhaal uitoefenen tegen SDL wanneer zijn betaling uitgevoerd wordt na deze termijn en dat de plaatsen reeds opnieuw werden toegewezen.

2.3 De wezenlijke kenmerken van de Toegangskaarten die het voorwerp uitmaken van de bestelling worden door SDL beschreven op het ogenblik van de bestelling via het platform « e-ticketing » van SDL.

3. Uitvoering en verzending van de bestellingen

3.1 SDL verbindt zich ertoe aan de Klant via haar platform e-ticketing de bestelde Toegangskaarten te leveren binnen een termijn van maximum 24 uur, voor zover het contract niet werd opgeschort in toepassing van artikel 2.2.

De bestelde Toegangskaarten worden aan de Klant per post of elektronisch geleverd overeenkomstig de door de Klant gekozen modaliteiten in het kader van het bestelproces.

De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij aan SDL mededeelt, en meer bepaald zijn postadres en e-mailadres. Hij zal erover waken SDL te informeren ingeval van wijziging.

3.2 Wanneer SDL de bestelling niet ter beschikking van de klant heeft gesteld binnen de termijnen bedoeld in de vorige paragraaf, heeft de klant het recht om SDL per post of elektronisch ervan in kennis te stellen dat hij zijn bestelling annuleert. Ingeval van een geldige annulering door de klant, zal SDL aan de klant alle door hem gestorte bedragen in betaling van de geannuleerde bestelling terugbetalen, uiterlijk dertig dagen na de ontvangst van de kennisgeving van annulering. SDL draagt de risico’s met betrekking tot de levering van de bestelde tickets tot de overeengekomen plaats van levering. De klant is gehouden te verifiëren of de Toegangskaarten in overeenstemming zijn met zijn bestelling. Geen enkele klacht van de klant uit dien hoofde zal ontvankelijk zijn indien deze niet werd gesignaleerd binnen de 24 uur volgend op de levering. Elke klacht dient verstuurd te worden aan het volgende adres : ticketingonline@standard.be

4. Annulering en wijziging van de bestellingen

4.1 Behoudens uitdrukkelijk akkoord van SDL, kan geen enkele bestelling door de klant gewijzigd of geannuleerd worden.

4.2 SDL behoudt zich het recht voor een bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren indien deze in strijd is met het Reglement van inwendige orde van SDL beschikbaar ophttps://standard.be/fr/reglement-dordre-interieur of met de wet. Elke annulering heeft automatisch een weigering van toegang tot het stadion tot gevolg.

4.3 Zo ook, behoudt SDL zich het recht voor een bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren wanneer de door de Klant gewenste Toegangskaarten niet meer beschikbaar zijn of om andere ernstige en wettige redenen. Wordt meer bepaald als een ernstige en wettige reden aanzien een uitstel van de wedstrijd bevolen door de KBVB en in overeenstemming met haar reglement (http://www.belgianfootball.be).

4.4 Ingeval van een gehele of gedeeltelijke annulering van een bestelling overeenkomstig artikel 4.3., behoudt SDL zich het recht voor om ofwel de gekochte toegangskaarten te ruilen tegen andere toegangskaarten voor een toekomstige gelijksoortige wedstrijd ofwel om de Klant integraal terug te betalen.

In dit laatste geval, zal SDL het initiatief nemen om de klant te informeren over de gegevens verstrekt tijdens de bestelling en om aan de klant alle sommen terug te betalen die hij heeft gestort en dit uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen.

Ingeval van een gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling overeenkomstig artikel 4.2, wordt, in deze gevallen, de terugbetaling of ruiling overgelaten aan de vrije beoordeling van SDL.

Geen enkele terugbetaling of ruiling van toegangskaarten zal uitgevoerd worden in de gevallen waarbij de annulering van de bestelling gerechtvaardigd wordt door een onwettig gedrag, die in tegenstrijd is met het Reglement van inwendige orde of niet in overeenstemming is met deze van de normaal zorgvuldige en voorzichtige supporter, meer bepaald wanneer de Klant onderworpen is aan een administratieve of gerechtelijke verbodsmaatregel die hem de toegang tot het stadion verbiedt.

4.5 De klant heeft niet het recht om af te zien van de aankoop van zijn Toegangskaart krachtens artikel VI.53.12°) van het Wetboek van economisch recht, die elk herroepingsrecht uitsluit ingeval van verkoop op afstand in de recreatieve sector; de klant heeft derhalve geen enkel herroepingsrecht.

De klant erkent ingelicht te zijn en aanvaardt dat hij over GEEN herroepingsrecht beschikt.

5. Aanpassing, annulatie en uitstel van wedstrijden

5.1 Standard de Liège vermeld op zijn website een lijst van wedstrijden waarvoor tickets kunnen aangekocht worden. De klant kan een of meerdere wedstrijden selecteren en een of meerdere plaatsen aankopen naargelang de beschikbaarheid.
De klant is gehouden om alle communicatie omtrent de organisatie van de wedstrijden te controleren.
Daaropvolgend is de klant verantwoordelijk voor het regelmatig updaten van zijn officieel account (emailadres, mobiel telefoonnummer,...), en dit om snel en correct op de hoogte te worden gebracht van eventuele wijzigingen aangaande de wedstrijden.
De aangegeven tijd van de wedstrijden kan gewijzigd worden.

5.2 Elk individueel ticket of abonnement dat recht geeft op het bijwonen van een wedstijd, kan niet worden terugbetaald of omgeruild ingeval van stopzetting van de wedstrijd omwille van een arbitrale beslissing.

6. Prijzen en betalingen

6.1 De prijs van de online bestelde Toegangskaarten is de prijs bekendgemaakt door SDL op haar elektronisch platform van « e-ticketing » op de datum van de bestelling. De bekend gemaakte prijzen sluiten de BTW in. Ingeval van postlevering, zijn de leveringskosten niet inbegrepen en zijn ten laste van de klant.

6.2 De Klant is gehouden de prijs van de bestelde Toegangskaarten te betalen op het ogenblik van de bestelling. De betalingen kunnen uitgevoerd worden door middel van een kredietkaart of elk elektronisch betaalmiddel voorgesteld door SDL op het platform. SDL behoudt zich het recht voor om bepaalde elektronische betaalmiddelen niet te aanvaarden.

6.3 De klant wordt ingelicht dat SDL op geen enkele wijze tussenkomst bij onlinebetalingen, die uitsluitend onder het toezicht staan van de partner van SDL ; SDL wijst bijgevolg elke verantwoordelijkheid af ingeval van niet-beschikbaarheid of defect van de online betalingsdienst van haar partner, meer bepaald ingeval van het crashen van de server of niet-beschikbaarheid van het netwerk.

7. Bijzondere verplichtingen van de klant

7.1 De klant die online een bestelling plaatst bij SDL verbindt zich ertoe zich te houden aan deze Verkoopvoorwaarden, aan de Web Services en het Handvest privéleven van SDL.

7.2 Onverminderd de verplichtingen die ten laste vallen van de klant in de Web Services en het Handvest privéleven, verbindt de klant zich ertoe om gebruik te maken van de Toegangskaarten verstrekt door SDL :

 • Overeenkomstig de wet, meer bepaald de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden gewijzigd bij de wetten van 10 maart 2003, van 27 december 2004 en deze van 25 april 2007, alsook de uitvoeringsbesluiten ervan ;
 • In overeenstemming met het Reglement van inwendige orde van SDL (https://standard.be/fr/reglementdordre-interieur) ;
 • Volgens de “goede huisvader”-regel, zoals elke normaal zorgvuldige en voorzichtige supporter.

7.3 o De klant verbindt zich ertoe SDL in kennis te stellen, bij elke online bestelling van een Toegangskaart, wanneer hij het voorwerp uitmaakt van een administratieve of gerechtelijke verbodsmaatregel die hem de toegang verbiedt tot een sportief evenement, van welke aard dan ook.

7.4 o De online aankoop van Toegangskaarten is bovendien onderworpen aan de volgende voorwaarden, waarvan de klant verklaart er kennis van genomen te hebben en die hij in overeenstemming met artikel 2.1 van de Verkoopvoorwaarden aanvaardt :

 • De voor verkoop aangeboden Toegangskaart of Toegangskaarten kan/kunnen in geen enkel geval gekocht worden door, of overgedragen worden aan, een persoon of personen die vallen onder een burgerlijk, administratief, gerechtelijk stadionverbod of een veiligheidsmaatregel.
 • Maximum vier (4) Toegangskaarten per Klant kunnen online gekocht worden.
 • De klant of de eindgebruiker van de toegangskaart moet de leeftijd hebben die overeenstemt met de leeftijdscategorie of het statuut aangegeven op zijn ticket. SDL behoudt zich het recht voor om dienaangaande een controle uit te voeren en, in voorkomend geval, de toegang tot het stadion te weigeren.
 • De zones waarvoor de toegangskaarten online te koop worden gesteld zijn, behoudens akkoord van SDL in tegengestelde zin, voorbehouden aan klanten andere dan de tegengestelde supporters in overeenstemming met de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden ; SDL behoudt zich het recht voor om de onlineverkoop van Toegangskaarten te weigeren aan klanten die bezoekende supporters zijn.
 • De onlineverkoop neemt uiterlijk een einde 2 uur voor de aftrap van de betrokken wedstrijd door de online bestelde Toegangskaart.
 • Het afdrukken van de online verkochte Toegangskaarten valt ten laste van de klant, gegeven dat de Toegangskaarten in dit geval bestaan uit elektronische vouchers door SDL gericht aan de klant.
 • Enkel de vouchers of originele Toegangskaarten zullen door SDL aanvaard worden; een betalingsbewijs maakt geen geldige Toegangskaart tot het stadion uit.
 • De klant ontzegt zich gebruik te maken van een niet geldige of vervalste toegangskaart. De Toegangskaarten mogen noch gewijzigd noch gekopieerd worden; bovendien zijn deze voorzien van een unieke barcode die slechts eenmaal kan gescand worden.

7.5 o Het verzamelen en/of verzenden en/of produceren en/of verspreiden van informatie of gegevens met betrekking tot wedstrijdontwikkelingen, gedragingen of enige andere factor in de wedstrijd, of enige vorm van opname van audio-, video- of audiovisueel materiaal in een wedstrijd (hetzij door gebruik van elektronische apparaten of andere) voor enige vorm van wedden, gokken of commerciële activiteiten die niet vooraf zijn goedgekeurd of voor andere doeleinden die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, is ten strengste verboden in het Stadion, behalve waar uitdrukkelijke toestemming of toestemming is verleend door de Pro League en de Club. Mobiele telefoons mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijk, privégebruik. Bij overtreding van deze algemene voorwaarden kan aan bezoekers de toegang tot het Stadion worden geweigerd of kunnen bezoekers worden verwijderd uit het Stadion.

Elke niet-nakoming van de bepalingen die voorafgaan zal bestraft worden met een toegangsweigering tot het stadion, zonder schadevergoeding en zonder terugbetaling van de Toegangskaart.

8. Verantwoordelijkheid

8.1 In het kader van een overdracht van toegangskaarten, wijst SDL elke verantwoordelijkheid af ingeval van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, veroorzaakt door de Klant of de houder van de Toegangskaarten aan goederen of aan de persoon van de klant alsook aan een derde, die zich voorgedaan heeft ter gelegenheid van een sportieve wedstrijd waarvoor SDL een toegangskaart verkocht heeft aan de Klant.

De klant doet afstand van elk buitencontractueel verhaal tegen SDL uit dien hoofde.

De klant en de houder van de toegangskaart aan wie de titel door de klant werd overgedragen zijn overigens, uitsluitend, solidair en ondeelbaar verantwoordelijk voor de schade door hen veroorzaakt of door personen waarvoor zij burgerlijk aansprakelijk zijn, aan derden, zowel aan hun persoon als aan hun goederen, op het terrein van het stadion en zijn omgeving.

8.2 In het geval van niet-naleving in haar hoofde, is de contractuele verantwoordelijkheid van SDL beperkt tot de rechtstreekse en voorzienbare schade, voor zover deze bewezen worden door de klant. Elke andere verantwoordelijkheid van SDL is uitgesloten.

In het bijzonder, zal SDL in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor onrechtstreekse schade zoals economische en financiële verliezen, verliezen van verwachte baten, klantenverlies, imagoverlies, verlies van gegevens, wisselkoersverliezen.

8.3 In elk geval zal de volledige verantwoordelijkheid van SDL krachtens deze Verkoopvoorwaarden beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de prijs van de Toegangskaart van de klant.

9. Overmacht

9.1 SDL is er niet toe gehouden om haar verplichtingen of gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen uit te voeren ingeval van overmacht, waaronder, natuurrampen, handelingen en instructies van openbare instanties, niet-beschikbaarheid van stroomdistributienetwerken of telecommunicatiediensten, het in gebreke blijven van een leverancier of partner, ongevallen en ziektes, alsook elk ander evenement die redelijkerwijs niet voorzienbaar en overkomelijk was voor SDL.

9.2 Ingeval van overmacht, worden de verplichtingen van SDL opgeschort of beperkt tot het verdwijnen of reductie van de omstandigheden die hun uitvoering of beperkt belemmeren. Wanneer de overmacht langer duurt dan 30 dagen, heeft elk van de partijen het recht om het contract te beëindigen door de andere partij te verwittigen hetzij per post hetzij elektronisch. In voorkomend geval, worden de toegangskaarten van de klant geruild voor een toekomstige gelijksoortige wedstrijd of worden de uitgevoerde betalingen terugbetaald, met uitsluiting van elke andere vergoeding of compensatie.

9.3 Alleen SDL bepaalt, in geval van overmacht, de modaliteiten die aangepast zijn aan de oorzaak van de ondervonden overmacht, modaliteiten die onmiddellijk van toepassing zijn op alle partijen.
In geval van onenigheid met deze specifieke voorwaarden, behoudt de klant het recht van opzegging bedoeld in punt 9.2

10. Verwerking van persoonsgegevens

Bij de online bestelling van Toegangskaarten door de klant, zal SDL zijn persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

SDL eerbiedigt in dit kader de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd door SDL wordt geregeerd door het Handvest privéleven van SDL die de Klant verklaart te hebben gelezen.

Door een in deze voorwaarden bedoelde bestelling uit te voeren, verklaart de Klant er kennis van genomen te hebben en de inhoud ervan zonder voorbehoud te aanvaarden.

11. Algemene bepalingen

11.1 Beschikbaarheid en bijwerking van de Verkoopvoorwaarden.

SDL behoudt zich het recht voor deze eenzijdig te wijzigen teneinde, meer bepaald, rekening te houden met eventuele wetgevende ontwikkelingen of eigen behoeften ; in dit geval, zullen de nieuwe verkoopvoorwaarden van toepassing zijn op alle door de klant gerealiseerde bestellingen na het online plaatsen van deze nieuwe voorwaarden.

11.2 Niet-verzaking.

Het feit voor SDL of de klant om zich niet te beroepen op een recht of een eventueel gebrek inzake de verplichtingen ten laste gelegd aan de andere partij kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan het betrokken recht of de betrokken verplichting.

11.3 Gedeeltelijke nietigheid.

Indien één van de clausules van de Verkoopvoorwaarden nietig verklaard wordt in toepassing van de wet, een reglement of ingevolge een definitieve beslissing van een bevoegde rechterlijke instantie, zal deze geacht niet geschreven te zijn ; de andere clausules zullen geldig blijven en zullen hun bindende kracht en draagwijdte behouden. SDL kan een nietige bepaling of nietige bepalingen vervangen via een aanvullende overeenkomst.

11.4 Titels.

Ingeval van moeilijkheden bij de interpretatie van een van de titels en een van de clausules van de Verkoopvoorwaarden, hebben de clausules voorrang op de titels.

11.5 Bekwaamheid – vermogen.

SDL en de klant garanderen over de volledige bekwaamheid te beschikken om het contract te sluiten en gebonden te zijn door al zijn bepalingen.

11.6 Toepasselijk recht – bevoegde rechterlijke instantie.

De Verkoopvoorwaarden worden geregeerd door het Belgisch recht. Alle geschillen met betrekking tot het tot stand komen, de uitvoering of de interpretatie van de Verkoopvoorwaarden alsook elk geschil waarbij de buitencontractuele aansprakelijkheid van SDL betrokken is, zullen onderworpen worden aan de exclusieve bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank van Luik, afdeling Luik.

 

FANSHOP – BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN STANDARD DE LIÈGE

Van kracht vanaf 01/03/2019

1. Algemeenheden

1.1 Deze bijzondere voorwaarden regelen de onlineverkopen gesloten tussen de NV STANDARD DE LIEGE, met maatschappelijke zetel gevestigd Rue de la Centrale, 2 te 4000 LUIK, ingeschreven in de KBO onder nummer 0433.255.448 (hierna afgekort als « SDL ») en haar klanten via het platform fanshop (fanshop.standard.be) van SDL.

De onlineverkopen worden uitsluitend geregeld door deze bijzondere voorwaarden. Deze zijn beschikbaar op de fanshopsite van SDL (fanshop.standard.be). Zij hebben voorrang op alle andere algemene aankoop – of verkoopvoorwaarden.

1.2 SDL kan op de volgende wijze gecontacteerd worden :

2. Sluiting van het contract

2.1 Het contract komt tot stand door de ontvangst door SDL van een bestelling gedaan en gevalideerd door de klant na afloop van het bestelproces door SDL ter beschikking gesteld van de klant via het platform Fanshop, voor zover de bestelling door SDL aan de klant werd bevestigd door het versturen van een bevestiging van de bestelling per e-mail aan het e-mailadres medegedeeld door de klant tijdens het bestelproces.

Het bestelproces bevat de volgende technische fases :

 • Keuze van het product
 • Validatie van de winkelmand
 • Gegevens invoegen / zich identificeren
 • Keuze van leveringssysteem
 • Betaling van de bestelling
 • Overzicht van de bestelling

Door een bestelling te plaatsen via het platform Fanshop van SDL, verklaart de klant gehouden te zijn door de bepalingen bedoeld in deze Verkoopvoorwaarden en de toepasselijke wettelijke informatie ; hij erkent er kennis van genomen te hebben, dat hij deze aanvaardt en afziet de afdwingbaarheid ervan te betwisten.

2.2 SDL is gemachtigd de uitvoering van het contract op te schorten tot de effectieve ontvangst van de integrale betaling van de bestelling door de klant.

2.3 Onverminderd artikel 4 en behoudens akkoord van SDL in tegengestelde zin, kan geen enkele bestelling gewijzigd of geannuleerd worden.

SDL behoudt zich het recht voor om een bestelling van producten of diensten te annuleren wanneer deze niet meer beschikbaar zijn of om andere ernstige en wettige redenen die aan de klant zullen medegedeeld worden. In dit geval, zal SDL het initiatief nemen om de klant te informeren over de verstrekte gegevens tijdens de bestelling en aan de klant alle bedragen terug te betalen die hij gestort heeft.

SDL kan eveneens aan de Klant een gelijksoortig product of dienst voorstellen in de plaats van de terugbetaling voorzien in de voorgaande alinea.

2.4 De wezenlijke kenmerken van de producten en diensten die het voorwerp uitmaken van de bestelling worden door SDL beschreven op het ogenblik van de bestelling via de Fanshop (shop.standard.be).

De foto’s hebben slechts een indicatieve waarde; bovendien, kunnen de effectief geleverde producten en diensten kleine verschillen vertonen met betrekking tot de beschrijving die ervan gedaan werd door SDL of het te verwachten gebruik dat de klant eraan bestemt. Tenslotte, erkent de klant dat SDL niet verantwoordelijk kan gehouden worden ingeval van non-conformiteit van de bestelde producten met een abnormaal of onvoorzienbaar gebruik die de klant eraan zal bestemmen.

3. Uitvoering en verzending van de bestellingen

3.1 SDL verbindt zich ertoe (inspanningsverplichting) om de online bestelde producten en diensten te leveren binnen een maximum termijn van 30 dagen vanaf de bestelling, voor zover SDL de betaling van de bestelling heeft ontvangen. Indien, omwille van de staat van de productvoorraden, de levering niet kan uitgevoerd worden binnen deze termijn, zal SDL contact opnemen met de klant en met hem een andere aanvaardbare leveringstermijn overeenkomen.

De termijnen weergegeven in de voorgaande alinea worden bij wijze van indicatie gegeven en kunnen de verantwoordelijkheid van SDL in geval van vertraging niet rechtvaardigen.

De bestelde producten en diensten worden per post geleverd op de plaats van levering overeengekomen met de klant na afloop van het bestelproces omschreven in artikel 2.1.

3.2 Indien SDL de bestelling niet ter beschikking gesteld heeft aan de klant binnen de termijnen bedoeld in de voorgaande alinea, beschikt de klant over de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren via de post of elektronisch. Ingeval van een geldige annulering door de klant, zal SDL alle door de klant gestorte bedragen in betaling van de geannuleerde bestelling terugbetalen, uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de annulering.

3.3 SDL draagt de risico’s met betrekking tot de levering van bestelde producten en diensten tot de overeengekomen plaats van levering. De klant is gehouden te verifiëren of de geleverde producten en diensten in overeenstemming zijn met zijn bestelling. Geen enkele klacht van de klant zal uit dien hoofde ontvankelijk zijn indien deze niet binnen de 24 uur vanaf de levering werd geformuleerd.

4. Herroepingsrecht

4.1 De klant aanzien als consument in de zin van het Wetboek van economisch recht, heeft het recht om SDL ervan in kennis te stellen dat hij afziet van de aankoop, zonder sancties en zonder opgave van redenen, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de volgende dag van de dag van de levering van de bestelde producten en diensten.

4.2 Bij uitzondering, beschikt de klant niet over het recht om af te zien van de aankoop wanneer de bestelling betrekking heeft op :

 • producten waarvan de herroepingstermijn verstreken is ;
 • op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten, volgens de instructies van de klant ;
 • kranten, tijdschriften of magazines uitgegeven door SDL of met het akkoord van SDL ;
 • producten die, vanwege hun aard, niet teruggezonden kunnen worden of kunnen aangetast worden of snel bederven ;
 • De levering van video-opnames, geluidsopnames of software, zoals spellen, alsook alle andere producten die door SDL verzegeld werden geleverd aan de klant en die na levering ontzegeld werden ;
 • De levering van digitale inhoud geleverd op een drager andere dan een materiële drager, indien de uitvoering begonnen is voorafgaand aan het verstrijken van de herroepingstermijn ;
 • Diensten van weddenschappen en loterijen.

 

De klant erkent ingelicht te zijn en aanvaardt dat hij NIET beschikt over een herroepingsrecht in de voormelde gevallen.

4.3 De kennisgeving door de klant van zijn wens om zijn herroepingsrecht uit te oefenen dient schriftelijk medegedeeld te worden, volgens de modaliteiten medegedeeld door SDL in het kader van de Web services.

4.4 De klant die zijn herroepingsrecht uitoefent verbindt zich ertoe te voldoen aan de instructies van SDL met betrekking tot de modaliteiten van terugzending van de aankopen waarvan hij afziet. De klant draagt de kosten en de risico’s van de verzending, tenzij hij bewijst dat de geleverde producten niet in overeenstemming waren met zijn bestelling ; in dit geval, zal SDL de kosten van terugzending dragen. In het geval dat de klant zijn herroepingsrecht uitoefent, zal SDL aan de klant de betaalde prijs voor de betrokken producten terugbetalen uiterlijk dertig dagen na de goede ontvangst door SDL van de door de klant verzonden producten.

4.5 SDL behoudt zich het recht voor om de terugzending te weigeren van de producten en/of de terugbetaling van de prijs wanneer de door de klant teruggezonden producten beschadigd werden. Wanneer de teruggezonden producten een kleine beschadiging hebben opgelopen, zal SDL een deel van de prijs inhouden naar rato van de opgelopen beschadiging.

5. Prijzen en betalingen

5.1 De prijs van de online bestelde producten en diensten wordt door SDL getoond in het kader van de Web services op de datum van de bestelling. De getoonde prijzen omvatten de BTW, alsook in het algemeen de leveringskosten, hierin begrepen de kosten met betrekking tot de eventuele voorbereiding van het pakket.

5.2 De klant is gehouden de prijs te betalen van de bestelde producten op het ogenblik van de bestelling. De betalingen kunnen uitgevoerd worden met kredietkaart of andere elektronische betaalmiddelen voorgesteld door SDL bij de bestelling. SDL behoudt zich het recht voor bepaalde elektronische betaalmiddelen niet te aanvaarden

5.3 De online betalingstransacties worden uitgevoerd door de diensten van de partner van SDL, dat wil zeggen ATOS WORLDLINE ; de klant wordt geïnformeerd dat SDL op geen enkele wijze tussenkomt in deze online betalingstransacties, die uitsluitend onder de controle staan van de partner van SDL ; SDL wijst bijgevolg elke verantwoordelijkheid af ingeval van niet-beschikbaarheid of defect van de dienst online betaling van haar partner, meer bepaald mankementen van het platform of netwerkfouten.

6. Garanties

6.1 SDL garandeert dat de door de klant bestelde producten en diensten in overeenstemming zijn met het normale en voorzienbare gebruik. De klant verbindt zich ertoe tijdens de levering te verifiëren of de totaliteit van zijn bestelling aan hem werd geleverd ; zo niet, verbindt hij er zich toe SDL daarover te informeren binnen de 24 uur van de ontvangst van de bestelling.

6.2 De conformiteitsgarantie van de geleverde producten en diensten is de wettelijke garantie, met uitsluiting van elke andere commerciële garantie. Dit doet echter geen afbreuk aan eventuele commerciële garanties aangeboden aan de klant door de leveranciers zelf van SDL.

6.3 De duur van de conformiteitsgarantie bedraagt twee jaar vanaf de levering van het product. Wanneer het gebrek aan overeenstemming zich voordoet meer dan 6 maanden na de levering van het goed, is de klant ertoe gehouden te bewijzen dat dit gebrek bestond op het ogenblik van de levering. De klant moet aan SDL onmiddellijk elk gebrek van conformiteit melden en uiterlijk twee maanden na het ontstaan van dit gebrek, op straffe van verval van de conformiteitsgarantie. Het bewijs van het ogenblik van het ontstaan van het conformiteitsgebrek ligt bij de klant.

6.4 Ingeval van een conformiteitsgebrek, zal SDL, naar haar keuze, overgaan tot het herstel of de vervanging van de niet conforme producten. Wanneer de vervanging door een identiek product onmogelijk of onevenredig is, zal het gebrekkige product vervangen worden door een functioneel gelijkwaardig product.

Indien zowel de vervanging als het herstel van de gebrekkige producten onmogelijk zijn of aan SDL kosten of onevenredige hinder opleggen, zal SDL de mogelijkheid hebben om aan de klant de prijs van de betrokken producten terug te betalen (onder aftrek van een compensatie uit hoofde van het gebruik dat de klant gehad heeft sinds de levering, met uitsluiting van elke andere vergoeding of compensatie).

6.5 De klant zal kennis geven van de conformiteitsgebreken en zal overgaan tot de terugzending van de gebrekkige producten in overeenstemming met de instructies medegedeeld door SDL. De kosten van terugzending vallen ten laste van SDL, voor zover deze instructies werden geëerbiedigd door de klant.

6.6 Indien blijkt dat de door de klant terug verzonden producten niet gebrekkig zijn, dat de verweten gebreken niet bestonden op het ogenblik van de levering van de producten of dat de verweten gebreken veroorzaakt werden door toedoen van de klant, door normale slijtage, door een gebrek aan onderhoud of gebrek aan voorzorgsmaatregelen of door een gebruik in tegenstrijd met de gebruiksinstructies of een ongepast gebruik, zal SDL gemachtigd zijn om :

 • hetzij de klant uit te nodigen om zijn goederen terug te krijgen in hun huidige staat. In dit geval, zal de klant overgaan tot terugvordering op zijn kosten.
 • hetzij aan de klant voor te stellen over te gaan tot de herstelling van de gebrekkige goederen, op kosten van de klant. In dit geval, zal SDL aan de klant een bestek overmaken voor de herstelling en zal overgaan tot teruggave na aanvaarding van het bestek door de klant. SDL kan van de klant een vooruitbetaling eisen voor het geheel of een gedeelte van de herstellingswerken.

7. Beperking van de verantwoordelijkheid

7.1 Ingeval van niet-naleving in haar hoofde, is de verantwoordelijkheid van SDL beperkt tot de rechtstreekse en voorzienbare schade, voor zover deze door de klant wordt bewezen. Elke andere verantwoordelijkheid van SDL is uitgesloten.

In het bijzonder, zal SDL in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor onrechtstreekse schade zoals economische en financiële verliezen, verliezen van beoogde voordelen of verwachte besparingen, klantenverlies, imagoverlies, verlies van gegevens, wisselkoersverliezen.

7.2 In elk geval zal de volledige verantwoordelijkheid van SDL krachtens dit contract beperkt zijn tot het bedrag gelijk aan het bedrag van de bestelling van de klant.

8. Overmacht

8.1 SDL is er niet toe gehouden om haar verplichtingen of gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen uit te voeren ingeval van overmacht, waaronder, natuurrampen, handelingen en instructies van openbare instanties, niet-beschikbaarheid van stroomdistributienetwerken of telecommunicatiediensten, het in gebreke blijven van een leverancier of partner, ongevallen en ziektes, alsook elk ander evenement die redelijkerwijs niet voorzienbaar en overkomelijk was voor SDL.

8.2 Ingeval van overmacht, worden de verplichtingen van SDL opgeschort of beperkt tot het verdwijnen of reductie van de omstandigheden die hun uitvoering of beperkt belemmeren. Wanneer de overmacht langer duurt dan 30 dagen, heeft elk van de partijen het recht om het contract te beëindigen door de andere partij te verwittigen hetzij per post hetzij elektronisch. In voorkomend geval, worden de toegangskaarten van de klant geruild voor een toekomstige gelijksoortige wedstrijd of worden de uitgevoerde betalingen terugbetaald, met uitsluiting van elke andere vergoeding of compensatie.

8.3 Alleen SDL bepaalt, in geval van overmacht, de modaliteiten die aangepast zijn aan de oorzaak van de ondervonden overmacht, modaliteiten die onmiddellijk van toepassing zijn op alle partijen.
In geval van onenigheid met deze specifieke voorwaarden, behoudt de klant het recht van opzegging bedoeld in punt 9.2

9. Gebruik van de Web services

9.1 De klant die online een bestelling plaatst bij SDL verbindt zich ertoe te voldoen aan de Web services van SDL, aan deze verkoopvoorwaarden en aan het Handvest privéleven van SDL.

10. Verwerking van persoonsgegevens

Bij inschrijving van de klant op de Web services van SDL, zal SDL zijn persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

SDL eerbiedigt in dit kader de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd door SDL wordt geregeerd door het Handvest privéleven hier bekendgemaakt op de website van SDL.

Door een in deze voorwaarden bedoelde bestelling uit te voeren, verklaart de Klant er kennis van genomen te hebben en de inhoud ervan zonder voorbehoud te aanvaarden.

11. Algemene bepalingen

Beschikbaarheid en bijwerking van de verkoopvoorwaarden. SDL behoudt zich het recht voor deze eenzijdig te wijzigen teneinde, meer bepaald, rekening te houden met eventuele wetgevende ontwikkelingen of eigen behoeften ; in dit geval, zullen de nieuwe verkoopvoorwaarden van toepassing zijn op alle door de klant gerealiseerde bestellingen na het online plaatsen van deze nieuwe voorwaarden.

11.1 Niet-verzaking. Het feit voor SDL of de klant om zich niet te beroepen op een gebrek inzake de verplichtingen kan niet geïnterpreteerd worden als een verzaking aan de betrokken verplichting.

11.2 Niet-verzaking. Het feit voor SDL of de klant om zich niet te beroepen op een gebrek inzake de verplichtingen kan niet geïnterpreteerd worden als een verzaking aan de betrokken verplichting.

11.3 Titels. Ingeval van moeilijkheden bij de interpretatie tussen van een van de titels en een van de clausules, hebben de clausules voorrang op de titels.

11.4 Bekwaamheid – vermogen. SDL en de klant garanderen over de volledige bekwaamheid te beschikken om het contract te sluiten en gebonden te zijn door al zijn bepalingen.

11.5 Toepasselijk recht – bevoegde rechterlijke instantie. De algemene verkoopvoorwaarden worden geregeerd door het Belgisch recht. Alle geschillen met betrekking tot het tot stand komen, de uitvoering of de interpretatie van het contract zullen onderworpen worden aan de exclusieve bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank van Luik, afdeling Luik.